Soutěžní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 • Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované na webovém serveru www.cosmeticsmy.cz
 • Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových serverech Pořadatele.

 

II. Definice použitých pojmů

 • Pořadatelem je společnost Terra99 Europe s.r.o., Královická 544/8, Brandýs nad Labem, 250 01, IČO 08882614
 • Pořadatel je www.cosmeticsmy.cz
 • Soutěžícím je osoba, která je řádně zaregistrována na příslušném serveru / serverech Pořadatele v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Soutěžícím je Uživatel účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.
 • Výhercem Soutěže je Uživatel, který ve dnech 6.1.2023 – 31.1.2023 nakoupí na eshopu www.cosmeticsmy.cz produkty v hodnotě nad 900Kč. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.
 • Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném serveru  a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.
 • Začátkem Soutěže je den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže. 
 • Koncem Soutěže je den označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

 

III. Obecná pravidla

 • Soutěží se mohou účastnit všichni zaregistrovaní Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.
 • Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo osoba starší min. 15 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.
 • Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.
 • Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Serverech Pořadatele.
 • Soutěžící se do Soutěže zapojí svým hlasováním, nebo zodpovězením soutěžní otázky, případně jinou formou specifikovanou v rámci vyhlášení soutěže a tím se stává aktivním Soutěžícím.
 • Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to buď osobně nebo zaslání poštou na kontaktní adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.
 • Za doručení poštou je v tomto případě považováno doručení prostřednictvím dopravní společností GLS, případně jinou zásilkovou službou.
 • Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.
 • Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

 

IV. Práva a povinnosti soutěžícího

 • Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.
 • Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.
 • Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 3 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.
 • Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním e-mailu.
 • případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 3 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.
 • Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti.
 • Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

 

V. Práva a povinnosti Pořadatele

 • Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od ukončení Soutěže, a to prostřednictvím emailu, který uvedl Výherce při registraci Uživatele na jednom ze Serverů Pořadatele.
 • Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to osobně v provozovně Pořadatele nebo odesláním na adresu uvedenou Výhercem nebo osobním převzetím výhry Výhercem. 
 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 

VI. Osobní údaje

 • Veškerá data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
 • Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě.
 • Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích a výhrách, reklamní sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 • Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel serveru Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.
 • Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 3.1.2023

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz